مصطفى, . (2021). أوضاع التعلیم الرسمی فی کرکوک 1870-1914. Adab Al-Kufa, 51(84.1), 343-368. doi: 10.33899/radab.2021.167773
لمى عبدالعزیز مصطفى. "أوضاع التعلیم الرسمی فی کرکوک 1870-1914". Adab Al-Kufa, 51, 84.1, 2021, 343-368. doi: 10.33899/radab.2021.167773
مصطفى, . (2021). 'أوضاع التعلیم الرسمی فی کرکوک 1870-1914', Adab Al-Kufa, 51(84.1), pp. 343-368. doi: 10.33899/radab.2021.167773
مصطفى, . أوضاع التعلیم الرسمی فی کرکوک 1870-1914. Adab Al-Kufa, 2021; 51(84.1): 343-368. doi: 10.33899/radab.2021.167773