مصطفى, . (2021). نظریة المعرفة عند لایبنتز. Adab Al-Kufa, 51(84.1), 417-452. doi: 10.33899/radab.2021.167776
زیاد کمال مصطفى. "نظریة المعرفة عند لایبنتز". Adab Al-Kufa, 51, 84.1, 2021, 417-452. doi: 10.33899/radab.2021.167776
مصطفى, . (2021). 'نظریة المعرفة عند لایبنتز', Adab Al-Kufa, 51(84.1), pp. 417-452. doi: 10.33899/radab.2021.167776
مصطفى, . نظریة المعرفة عند لایبنتز. Adab Al-Kufa, 2021; 51(84.1): 417-452. doi: 10.33899/radab.2021.167776