الجبوری, . (2005). علم اجتماع المعرفة بین ابن خلدون ونیقولا مکیافللی : دراسة مقارنة. Adab Al-Kufa, 35(42), 1-25. doi: 10.33899/radab.2005.168224
شفیق ابراهیم صالح الجبوری. "علم اجتماع المعرفة بین ابن خلدون ونیقولا مکیافللی : دراسة مقارنة". Adab Al-Kufa, 35, 42, 2005, 1-25. doi: 10.33899/radab.2005.168224
الجبوری, . (2005). 'علم اجتماع المعرفة بین ابن خلدون ونیقولا مکیافللی : دراسة مقارنة', Adab Al-Kufa, 35(42), pp. 1-25. doi: 10.33899/radab.2005.168224
الجبوری, . علم اجتماع المعرفة بین ابن خلدون ونیقولا مکیافللی : دراسة مقارنة. Adab Al-Kufa, 2005; 35(42): 1-25. doi: 10.33899/radab.2005.168224