شیت, ., اسکندر, . (2021). التذییل بأسماء الله الحسنى. Adab Al-Kufa, 51(86.1), 61-88. doi: 10.33899/radab.2021.169780
فرح سالم محمد شیت; وفاء فیصل اسکندر. "التذییل بأسماء الله الحسنى". Adab Al-Kufa, 51, 86.1, 2021, 61-88. doi: 10.33899/radab.2021.169780
شیت, ., اسکندر, . (2021). 'التذییل بأسماء الله الحسنى', Adab Al-Kufa, 51(86.1), pp. 61-88. doi: 10.33899/radab.2021.169780
شیت, ., اسکندر, . التذییل بأسماء الله الحسنى. Adab Al-Kufa, 2021; 51(86.1): 61-88. doi: 10.33899/radab.2021.169780